Śledź nas na:Świadczenie pracy

Pracodawcą - jest każda jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna zatrudniająca pracowników we własnym imieniu.

art. 94 zawiera obowiązki pracodawcy, np.: tworzenie odpowiednich warunków pracy, kierowanie pracą, wypłata wynagrodzenia, ponadto inne wymogi zawarte w przepisach.

Umowę zawiera pracodawca lub osoba upoważniona przez pracodawcę.

Pracownikiem - jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołana, mianowania, wyboru lub na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Może nim być osoba, która ukończyła 18 rok życia, wyjątkowo można zatrudnić młodocianych.

 

Nawiązanie stosunku pracy:

Nawiązuje się poprzez umowę o pracę. Umowa o pracę jest porozumieniem dwóch stron, zgodnym z oświadczeniem woli, na mocy którego pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy oznaczonego rodzaju, w oznaczonym miejscu, za wynagrodzeniem, w określonym wymiarze. Umowa powinna zawierać termin rozpoczęcia tejże umowy. Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie (art. 29).

Pracodawca powinien doręczyć pracownikowi na piśmie nie piśmie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy informację o obowiązujących pracownika dobowej i tygodniowej normy pracy, o częstotliwości wypłaty wynagrodzenia, o wymiarze przysługującego urlopu, o długości okresu wypowiedzenia, o układzie zbiorowym, a ponadto powinien poinformować jeżeli nie ma regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy o sposobie potwierdzania przybycia do pracy oraz o sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy, o porze nocnej, także szereg innych informacji, które są istotne dla pracownika.

 

Właściwości świadczenia pracy:

Każda praca może być wykonana na każdą umowę. Nie ważna jest nazwa umowy, ale bardzo ważna jest jej treść.

 

Właściwości pracy:

 • odpłatność pracy - (w umowie pracownik musi otrzymać wynagrodzenie), wyjątek: umowa zlecenie - praca nie musi być odpłatna.

 • powinność osobistego świadczenia pracy (na rzecz pracodawcy, który go zatrudnia) - przy umowie cywilno-prawnej nie jest ważne kto wykonuje pracę).

 • podporządkowanie pracownika w procesie świadczenia pracy (prawo do wydania poleceń przez pracodawcę pracownikowi). Przy umowie cywilno-prawnej nie ma takiego obowiązku i prawa.

 • ciągłość świadczenia pracy

 • umowa o prace jest umową starannego działania

 • umowa zlecenie- liczy się rezultat

 

Stosunek pracy powstaje na podstawie:

 • Umowy o pracę

 • Powołania

 • Mianowania

 • Wyboru

 • Spółdzielczej umowy o pracę

 Zobacz także