Śledź nas na:Ustanie stosunku pracy

Rozwiązanie umowy o pracę:

 • na mocy porozumienia stron

 • za wypowiedzeniem przez jedną ze stron

 • bez wypowiedzenia

 • z upływem czasu, na który została zawarta

 • z dniem ukończenia pracy

 

Obowiązujące formy :

1. Wygaśniecie stosunku pracy.

2. Rozwiązanie stosunku pracy.

 • rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem

 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Zarówno za wypowiedzeniem jak i bez, rozwiązać umowę o pracę może i pracownik i pracodawca.

Bez wypowiedzenia - wina pracownika albo bez winny.

Z wypowiedzeniem -z winy pracownika.

3. Porozumienie stron.

Przykłady na wygaśniecie umowy:

 • śmierć pracownika lub pracodawcy

 • nieobecność pracownika z powodu tymczasowego aresztowania

 • inne przykłady w paradygmatykach służbowych (np. żołnierzowi na okres służby umowa ulega zawieszeniu, jeśli po 30 dniach do końca służby wróci do pracy). Tak samo jest u parlamentarzysty.

 

Wygaśniecie tym różni się od rozwiązania, że nie składa się oświadczenia woli, wygaśnięcie następuję z mocy prawa.

Rozwiązanie stosunku pracy wymaga złożenia oświadczenia woli albo przez pracodawcę albo przez pracownika.

Oświadczenie woli - uzewnętrznienie naszych zamiarów. Z reguły rozwiązanie stosunku pracy przechodzi po jednostronnym złożeniu oświadczenia woli. Forma pisemna mysi być zachowana.

Oświadczenie woli dostarczone jest wtedy, kiedy adresat oświadczenia mógł zapoznać się z jego treścią.

Porozumienie stron - wspólne (zgodne) oświadczenie stron. Jest to bezkonfliktowy sposób zerwania umowy. Nie powinno być obwarowane żadnymi konsekwencjami. Nie wymaga formy pisemnej.

Można rozwiązać umowę o prace z datą wcześniejszą niż porozumienie.

Pracownik nie może odwołać się do sądu.

Mogą być sytuacje, że wyniknie spór przez wady oświadczenia woli.

 

Wady oświadczenia woli:

 • np. kobieta w ciąży nie wie, że w niej jest i rezygnuje z pracy za porozumieniem stron

 • złożenie oświadczenia woli pod wpływem błędu (błąd musi być istotny)

 • musi istnieć nadzwyczajna przesłanka

 • oświadczenie woli złożone drugiej stronie dla pozoru (taka czynność, której nie chcemy)

 • oświadczenie złożenie w stanie wyłączającym swobodne podjęcie decyzji

 • oświadczenie złożone pod wpływem groźby bezprawnej.

 

Jeśli chcemy żeby skutki oświadczenie woli były nieważne musimy powołać się do sądu lub do pracodawcy - jeśli się zgodzi.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Jednostronna czynność prawna. tzw. zgoda drugiej strony jest zbyteczna. Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną. Wypowiedzieć umowę może każda ze stron stosunku pracy.

Umowy na czas określony zawartą na czas krótszy niż 6 miesięcy nie można wypowiedzieć.

Umowa o pracę na czas określony nie może być wypowiedziana również w przypadku, gdy jest zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy. Jeżeli strony nie zamieściły w umowie klauzuli umożliwiającej takie rozwiązanie umowy w tym czasie.

Klauzula: Każda ze stron może rozwiązać umowę z 2 tygodniowym okresem wypowiedzenia".

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony wynosi 14 dni.

W przypadku umowy o pracę na zastępstwo pracownika - inny rodzaj umowy terminowej- zawsze można rozwiązać, okres wypowiedzenia to 3 dni robocze.

 Zobacz także