Śledź nas na:Świadczenie pracy

Umowa o pracę (art. 22 na pamięć):

Określać musi: rodzaj, miejsce, termin, wynagrodzenie za pracę.

Rodzaje umowy:

 • Umowa na okres próbny - do 3 miesięcy, zawrzeć można tylko raz.

 • Umowa na czas określony.

 • Umowa na czas nieokreślony.

 • Umowa o dzieło - umowa na czas wykonywania określonej pracy.

 • Umowa na czas zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności.

 

Umowa na czas nieokreślony:

 • najkorzystniejsza z punktu widzenia pracownika

 • zatrudnienie stałe

 • trudniej zwolnić

 • wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony powinno być uzasadnione obiektywną przesłanką

 • pracownik, który pracuje na czas nieokreślony, a pracodawca chce go zwolnić musi zachować tryb konsultacyjny ze związkami zawodowymi.

 

Powołanie:

 • odrębny sposób nawiązywania stosunku pracy

 • akt powołania - jest aktem administracyjnym

 • tylko wtedy można powołać, gdy wyraźnie przepisy o tym stanowią

 • powołanie może być poprzedzone konkursem (warunki, oferta, inne, czasem praktyczny egzamin, psychologiczne testy)

 • łatwo rozwiązać taki stosunek pracy

 • pracownik odwołany z naruszeniem przepisów dostanie odszkodowanie bez możliwości powrotu na stanowisko pracy.

 

Wybór:

 • nie każdy wybór oznacza nawiązanie stosunku pracy

 • wybór jest tylko wtedy, gdy wiąże się z obowiązkiem świadczenia pracy

 • pracownik wybrany często jest osobą, która pracuje po wyborze, „macierzysty" zakład pracy udzieli mu urlop bezpłatny na czas sprawowania funkcji

 • wybór na czas określony - kadencja

 • kończy się albo upływem kadencji albo zrzeczeniem się mandatu.

 

Mianowanie:

 • art. 72 Kodeksu Pracy

 • paradygmatyki służbowe decydują o tym, kto może być pracownikiem mianowanym

 • pracownik mianowany to, np. w samorządzie w której statucie gminy jest wymieniony

 • jest to stosunek pracy o wysokim stopniu stabilności pracy

 • akt mianowania - akt administracyjny, po którego otrzymaniu stajemy się pracownikiem; zawiera: nazwę pracodawcy, dane osoby pracownika, datę nawiązania stosunku pracy, wysokość wynagrodzenia, datę podjęcia obowiązków służbowych, podpis osoby mianującej

 • zwykle jest poprzedzony oceną pracownika

 • wymogi, np. obywatelstwo, pełne prawa publiczne, stan zdrowia, osoba taka musi mieć „nieskazitelny charakter", świadectwo niekaralności

 • paradygmatyki ograniczają możliwości rozwiązania stosunku pracy chyba, że w enumeryczny przypadek.

 

Okoliczności uzasadniające zwolnienie takiej osoby:

 • uzyskanie ujemnej oceny kwalifikacyjnej

 • likwidacja urzędu (szkoły)

 • reorganizacja

 • utrata uprawnień do wykonywania zawodu

 • utrata zdolności psychicznych i fizycznych do pełnienia obowiązków

 • nabycie prawa do renty lub emerytury

 

 

Okoliczności uzasadnione - bez wypowiedzenia:

 • prawomocne skazanie na karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu

 • w razie wyroku dyscyplinarne wydalenie z urzędu

 • utrata obywatelstwa polskiego.

 

Spółdzielcza umowa o pracę:

 • Aby zawrzeć umowę spółdzielczą należy przystąpić do spółdzielni pracy. Wtedy mamy prawo i obowiązek zawarcia takiej umowy;

 • Do tej umowy stosowane są przepisy prawa spółdzielczego ustawa z 1982 r.), a nie prawa pracy.

 

Inne formy zatrudnienia:

Telepraca - na podstawie stosunku pracy, świadczenie pracy poza zakładem pracy. Świadczenie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 • Środki komunikacji elektronicznej - to rozwiązania techniczne umożliwiające porozumienie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi ( ustawa 18 lipca 2002):

 • pomieszczenie w którym pracujemy pracodawca nam wyposaży

 • może mieć charakter mieszany - 3 dni w domu, 2 dni w biurze

 • umowa zwykła, ale zaznaczone, ze inne miejsce pracy niż zakład pracy

 • pracodawca powinien uzgodnić warunki telepracy z organizacjami związkowymi lub reprezentatywną grupą związkową

 • osoba, która świadczy telepracę może wrócić do innej formy, poprawić warunki, np. osoba niepełnosprawna, urlop wychowawczy matki.

 Zobacz także